Termeni si conditii

 1. PĂRȚILE

  Va rugam cititi cu atentie inaintea depunerii comenzii.
  Acești termeni și condiții generale de comerț sunt valabile și se aplică pentru toate activitățile de comerț și/sau prestări sevicii desfășurate de între S.C. Re’Mark S.R.L., societate comercială română, cu sediul social în Păuliș, nr. 621, județul Arad, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/2129/1994, CIF RO6693445, denumită în continuare furnizor, pe de o parte și Diferite persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, denumite în continuare ACHIZITOR, pe de altă parte.

 2. DEFINIŢII

  2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
  a. contract - prezentele termeni și condiții generale contractuale şi toate anexele sale;
  b. ACHIZITOR şi FURNIZOR - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
  c. preţul contractului - preţul plătibil FURNIZORULUI de către ACHIZITOR, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
  d. produse - echipamentele și orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care FURNIZORUL se obligă, prin contract, să le livreze ACHIZITORULUI;
  e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, instalarea, punerea în funcţiune şi orice alte asemenea obligaţii care revin FURNIZORULUI prin contract;
  f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea FURNIZORULUI;
  g. destinaţie finală - locul unde FURNIZORUL are obligaţia de a livra produsele când este cazul;
  h. anexa/anexele - documentul de confirmare comandă client semnat și ștampilat de către ACHIZITOR și certificatul de garanție;
  i. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
  j. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
  k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 3. INTERPRETARE

  3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
  3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

 4. OBIECTUL CONTRACTULUI

  4.1 - FURNIZORUL se obligă să furnizeze și, după caz, să livreze şi să instaleze la adresa ACHIZITORULUI produsele definite în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de către ACHIZITOR.
  4.2 - ACHIZITORUL se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de către ACHIZITOR.

 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

  Documentele contractului sunt:
  - confirmarea de comandă a clientului semnată și ștampilată de acesta.
  - certificat de garanție.

 6. PREŢUL ȘI PLATA

  Preţul produselor livrate și plata acestora, se face conform documentului de confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR.

 7. EXECUTAREA CONTRACTULUI

  Executarea contractului începe odată cu trimiterea de către ACHIZITOR FURNIZORULUI, a documentului confirmare comandă client semnat și ștampilat. În cazul în care FURNIZORUL solicită avans din prețul produselor, executarea contractului începe de la momentul în care FURNIZORULUI va avea la dispoziţia sa suma plătită.

 8. LIVRĂRI ŞI TRANSFERUL RISCURILOR

  8.1 Transportul cade în sarcina FURNIZORULUI sau a ACHIZITORULUI în funcție de ce este prevăzut în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR.
  8.2 Dacă transportul este în sarcina ACHIZITORULUI, FURNIZORUL nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi ţinut în niciun fel răspunzătoar pentru orice pagube sau pierderi produse în timpul transportului. Riscul se transferă ACHIZITORULUI de îndată ce lotul de produse a fost încărcat și predat persoanei care realizează transportul.
  8.3 Dacă transportul cade în sarcina FURNIZORULUI, riscul se transferă la momentul recepționării lotului de marfă la locul indicat de ACHIZITOR, iar cheltuielile de transport vor fi stabilite conform cu documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR.

 9. OBLIGAŢII DE LIVRARE ŞI PRELUARE A BUNURILOR

  9.1 Termenele, perioadele și locul de livrare sunt cele specificate în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR, și se vor referi la data când bunurile sunt disponibile în depozitul Re’Mark.
  9.2 Întârzierile în livrări şi prestări de servicii datorate forţei majore şi evenimentelor care fac livrările mai dificile sau imposibile pentru FURNIZOR – în special cu referire la greve, ordine guvernamentale, etc., (denumite în continuare „Obstacol”), chiar dacă aceste Obstacole apar la furnizorii sau la prestatorii FURNIZORULUI îl vor îndreptăți pe acesta să amâne livrarea bunurilor şi/sau prestarea serviciilor pe durata existenţei obstacolului plus o perioadă pregătitoare rezonabilă sau să rezilieze unilateral contractul, în tot sau în parte, în ceea ce priveşte partea contractuală neîndeplinită. Dacă Obstacolul persistă o perioadă de timp mai mare de 3 luni, ACHIZITORUL are dreptul să rezilieze unilateral contractul, în ceea ce priveşte partea neexecutată, sub rezerva stabilirii şi comunicării către FURNIZOR a unui termen rezonabil de preaviz. În cazul în care perioada de livrare se prelungeşte sau dacă FURNIZORUL este exonerat de aducerea la îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate, ca urmare a intervenirii unui Obstacol, ACHIZITORUL declară şi recunoaşte prin prezenta că nu va întreprinde nici o acţiune de natură a solicita despăgubiri datorate acestor circumstanţe.
  9.3 FURNIZORUL are obligaţia de a livra produsele respectând cele prevăzute în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR.
  9.4 ACHIZITORUL are obligaţia de a prelua produsele livrate de către FURNIZOR dacă acestea îndeplinesc condițiile prevăzute în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR.
  9.5 Certificarea de către ACHIZITOR a faptului că produsele au fost livrate totalitate, calitativ şi cantitativ, se face, după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul său a documentelor emise de FURNIZOR pentru livrare (Aviz de însoțire a mărfii, CMR, etc.).
  9.6 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor.

 10. RECEPŢIA PRODUSELOR

  10.1 La momentul predării de către FURNIZOR a produselor comandate, ACHIZITORUL (prin reprezentatul său sau prin persoana responsabilă cu transportul, după caz) este obligat să verifice produsele pentru conformitatea lor cu specificaţiile din documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR, anexă la contract.
  10.2 Recepţia calitativă şi cantitativa se va face de către reprezentantul achizitorului înainte de semnarea Avizului de însoțire a mărfii la locul stabilit în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR.
  10.3 Dacă, în urma verificării, reprezentantul ACHIZITORULUI constată că vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor, acesta are obligaţia de a-l respinge, înainte de semnarea documentelor emise de FURNIZOR pentru livrare (Aviz de însoțire a mărfii, CMR, etc.), iar FURNIZORUL are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
  a) de a înlocui produsele refuzate sau
  b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
  10.4 În cazul în care reprezentantul ACHIZITORULUI a semnat documentele emise de către FURNIZOR pentru livrare (Aviz de însoțire a mărfii, CMR, etc.) fără a semnala vreo neconcordanță, se prezumă că FURNIZORUL și-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţia de predare a produselor și acestea au fost recepționate de către ACHIZITOR.

 11. OBLIGAȚIA DE GARANŢIE

  11.1 Obligația de garanție subzistă în sarcina FURNIZORULUI doar pentru viciile ascunse care existau în momentul predării/recepționării produselor comandate şi doar pentru viciile ascunse care au fost cunoscute sau ar fi trebuit cunoscute de către FURNIZOR conform Certificatului de garanție cu excepțiile prevăzute în acesta.
  11.3 Sarcina probei existenţei viciilor ascunse la momentul livrării/recepționării sau faptul că acestea au fost cunoscute sau ar fi trebuit să fie cunoscute de către FURNIZOR revine ACHIZITORULUI. Răspunderea FURNIZORULUI în ceea ce priveşte uzura normală a produselor este, în orice caz, exclusă.
  11.4 Dreptul la garanţie aparţine doar ACHIZITORULUI şi nu poate fi cesionat către terţi.
  11.5 Prezentul articol cuprinde integral, comprehensiv şi în mod exclusiv acordul părţilor
  privind drepturile de garanţie pe care FURNIZORUL le garantează ACHIZITORULUI cu privire la produsele/serviciile livrate şi exclud orice fel de alte pretenţii ridicate în afara acestora.
  11.6 Perioada de garanţie acordată pentru viciile ascunse ale produselor livrate de FURNIZOR este cea declarată în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR și în Certificatul de garanție și începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora.
  11.7 ACHIZITORUL are dreptul de a notifica imediat FURNIZORUL, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
  La primirea unei astfel de notificări, FURNIZORUL are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru ACHIZITOR

 12. PROPRIETATEA

  Pâna la plata integrala a produselor acestea ramân proprietatea FURNIZORULUI.

 13. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

  13.1 – Re’Mark se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR.
  13.2 – Re’Mark se obligă să furnizeze produsele până la data prevăzută în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR.

 14. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

  14.1 Achizitorul se obligă să verifice și recepţioneze produsele în termenul convenit în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR.
  14.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către FURNIZOR în termenul convenit în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR de la emiterea facturii de către META.
  14.3 Dacă ACHIZITORUL nu onorează facturile la scadenta stipulata, atunci FURNIZORUL are dreptul de a sista livrarea/producția produselor. Imediat după ce ACHIZITORUL îşi onorează obligaţiile, FURNIZORUL va relua livrarea/producția produselor în cel mai scurt timp posibil.

 15. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

  15.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, FURNIZORUL nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi 0,1% pe zi.
  15.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la termenele stabilite în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi 0,1% pe zi.
  15.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

 16. RENUNȚAREA LA COMANDĂ

  16.1 Pentru produsele care nu îndeplinesc standardele stipulate în documentul de confirmare comandă, pentru care FURNIZORUL solicită plata unui avans, în cazul renunțării la comandă după semnarea de către ACHIZITOR a documentului confirmare comandă client și trimiterea acestuia către FURNIZOR, ACHIZITORUL este obligat să achite către FURNIZORULUI contravaloarea cheltuielilor de producție conform facturii emise de fabrică către FURNIZOR pentru produsele fabricate. Dacă aceste costuri depășesc avansul plătit de ACHIZITOR acesta este obligat să acopere difența de sumă, iar dacă nu depășesc avansul plătit ACHIZITORUL pierde suma plătită ca avans.
  16.2 Pentru produsele standard pentru care FURNIZORUL nu solicită plata unui avans, în cazul renunțării la comandă după semnarea de către ACHIZITOR a documentului confirmare comandă client și trimiterea acestuia către FURNIZOR, aceasta își rezervă dreptul să factureze cheltuielile avansate pentru onorarea comenzii până la momentul renunțării la comandă.

 17. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

  17.1 FURNIZORUL are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR.
  17.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului FURNIZORUL nu respectă graficul de livrare, sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în documentul confirmare comandă client semnat și ștampilat de ACHIZITOR se face cu acordul părţilor, în scris.
  17.3 În cazul în care ACHIZITORUL nu este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi FURNIZORULUI de 0,1% pe zi din valoarea contractului.
  17.4 În cazul in care FURNIZORUL nu este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul furnizorului de a solicita penalităţi ACHIZITORULUI de 0,1% pe zi sau o taxă de depozitare stabilită de comun acord.

 18. FORŢA MAJORĂ

  18.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
  18.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
  18.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
  18.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
  18.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

  19.1. Eventuale litigii care s-ar ivi în legătură cu derularea prezentului contract vor fi soluţionate prin negocieri; dacă acest lucru nu este posibil, se va recurge la concursul instanţei judecătoreşti competente în raport de sediul FURNIZORULUI.
  19.2 Locul de executare a obligațiilor contractuale ale părților este sediul FURNIZORULUI.
  19.3 Limba care guvernează contractul contractul este limba română.
  19.4 Legea aplicabilă prezenților termeni și condiții generale de comerț este legea română.

 20. COMUNICĂRI

  20.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
  20.2 - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

  Dacă o prevedere a prezenţilor termeni şi condiţii generale de comerţ devine nulă, celelalte condiţii rămân în vigoare şi se vor aplica corespunzător.
  Prin semnarea documentul confirmare comandă client ACHIZITORUL declară că a citit prezenții Termeni şi Condiţii generale de comerţ, le-a înţeles şi agreat și a fost de acord cu clauzele neobişnuite standard stabilite aici, care prevăd, în sensul articolului 1.203 din Codul Civil Român cu privire la şi în ceea ce priveşte FURNIZORUL – limitarea răspunderii, drepturile unilaterale de terminare şi de suspendare a executării obligaţiilor din prezentul contract şi cu privire şi în ceea ce priveşte ACHIZITORUL – limitarea dreptului de a opune excepţii, limitări în ceea ce priveşte dreptul de a exercita o cerere, restricţii în extinderea tacită a contractului, legea aplicabilă contractului şi clauzele prin care se convin derogări de la normele legale referitoare la competenţa instanţelor judecătoreşti.

  Valabil din data de 01 Ianuarie 2017

  S.C. RE'MARK SRL
  PĂULIŞ nr. 621, jud Arad
  Nr. Reg. Com. J02 /2129 /1994, CIF: RO6693445
  www.vestio.ro
  mihai@vestio.ro

  TERMENI ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE DE COMERȚ
  ÎNTRE SC Re’Mark SRL ȘI CLIENȚII SĂI